Διάρθρωση Υπηρεσιών

Η διάρθρωση των υπηρεσιών περιέχεται στον Οργανισμό του Δήμου. Ο τελευταίος οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 3-12-2022 (ΦΕΚ 6139Β’)

Οι υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τον παραπάνω οργανισμό, διαρθρώνονται στις εξής διοικητικές ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

 • Γενικός Γραμματέας

 • Γραφείο Δημάρχου, Διαφάνειας & Επικοινωνίας

 • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

 • Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

 • Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

 • Νομική Υπηρεσία

 • Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται κάθε φορά από την ισχύουσα νομοθεσία. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα, υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Γραφείο Δημάρχου, Διαφάνειας και Επικοινωνίας αποτελείται από το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και τους Ειδικούς Συμβούλους − Ειδικούς Συνεργάτες − Επιστημονικούς Συνεργάτες του Δημάρχου, ενώ ασχολείται επίσης με τις αρμοδιότητες της επικοινωνίας – προβολής μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) της πολιτικής του Δήμου, των δημοσίων σχέσεων, καθώς και με τα θέματα διαφάνειας.

Ιδιαίτερο Γραφείου Δημάρχου

 1. Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
 2. Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
 3. Συγκεντρώνει κάθε στοιχείο και έγγραφο που πρέπει να υπογραφεί από το Δήμαρχο και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή του.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας ασκούνται στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με τον ν. 3463/2006 (Α’ 114).

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4270/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4864/2021 έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών του Δήμου με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του οργανισμού.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου, τις δημοτικές υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, μέσω του Δημάρχου, σε κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/συμφερόντων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ειδικότερα, η Υπηρεσία αυτή αποτελείται από το Γραφείο Γνωμοδοτήσεων − Κατάρτισης Συμβάσεων και Διεξαγωγής Δικών και από το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  • Τμήμα Στρατηγικού Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Ποιότητας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
  • Τμήμα Πληροφορικής

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδια και για θέματα Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Δημοτικών Οργάνων
  • Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
  • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού-Μισθοδοσίας
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Οικονομικής Πληροφόρησης
  • Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων και Διαχείρισης Υλικών
  • Τμήμα Εσόδων
  • Τμήμα Ταμείου
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών
  • Τμήμα Αναπλάσεων Κοινοχρήστων Χώρων
  • Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Έργων Υποδομής
  • Τμήμα Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

  • Τμήμα Έκδοσης Εγκρίσεων και Αδειών Δόμησης
  • Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων
  • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
  • Τμήμα Υποστήριξης της Διεύθυνσης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού έχει την ευθύνη της σύννομης, εύρυθμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Δήμου ως διοικητική μονάδα. Έχει την ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν τη δημοτική κατάσταση και το σχεδιασμό και το συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Επίσης, είναι αρμόδια για την ίδρυση, λειτουργία, εποπτεία και υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών, νομικών προσώπων, ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, κλπ., και για την υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου και τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου.
Επίσης, είναι αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση της αλληλογραφίας του Δήμου, κατανομή αυτής στα επιμέρους τμήματα και υπηρεσίες, και γνωστοποίηση αυτής στο Δήμαρχο και στο Γενικό Γραμματέα. Παραλαμβάνει δικόγραφα που αφορούν τις υποθέσεις του Δήμου, καταχωρεί αυτά σε ειδικό βιβλίο και τα προωθεί στις αρμόδιες διευθύνσεις με άμεση ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας και της διοίκησης του Δήμου. Έχει την ευθύνη για τη διοίκηση των κλητήρων του Δήμου και διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα για τη διακίνηση της αλληλογραφίας εκτός του κτιρίου του Δήμου. Επίσης φροντίζει για τη φύλαξη και την ασφάλεια του Δημαρχείου και των άλλων δημοτικών κτιρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ

Η Διεύθυνση ΚΕΠ έχει την ευθύνη της σύννομης εύρυθμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία του ΚΕΠ ως διοικητικής μονάδας. Η Διεύθυνση ανταποκρίνεται στις γενικές της αρμοδιότητες σύμφωνα με τον ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102), όπως έχει τροποποιηθεί, με κατάλληλο συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο των τμημάτων, της Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη σύννομη, εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, την πλήρη και ορθή απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων και πράξεων, καθώς και τη διαχείριση και έλεγχο των εσόδων και δαπανών του. Συγχρόνως η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια ειδών (π.χ. προϊόντων, υλικών, εξοπλισμού, κλπ.) και της ανάθεσης - εκτέλεσης υπηρεσιών του Δήμου.
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών απαρτίζεται από τέσσερα (4) Τμήματα, ήτοι το Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Οικονομικής Πληροφόρησης, το Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων και Διαχείρισης Υλικών, το Τμήμα Εσόδων και το Τμήμα Ταμείου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Επίσης μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων που επηρεάζουν τις λειτουργίες της πόλης και αφορούν π.χ. λαϊκές αγορές, υπαίθρια διαφήμιση, κλπ.
Εκπονεί το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα αναλυτικά για κάθε υπηρεσία και κατά κωδικό αριθμό του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου των προς εκτέλεση τεχνικών έργων. Κοστολογεί κάθε τεχνικό έργο σύμφωνα με τις διατιθέμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού και υποβάλει το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για την τελική του διαμόρφωση, στα πλαίσια κατάρτισης των σχεδίων και δράσεων, στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την περαιτέρω έγκριση από τα αρμόδια συλλογικά όργανα διοίκησης του Δήμου.
Φροντίζει για την κατανομή των διατιθεμένων τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των Τμημάτων. Διευθύνει, εποπτεύει και συντονίζει όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του Δήμου στον τεχνικό τομέα. Ενημερώνει, μέσω των Τμημάτων, τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων και δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης.
Επίσης έχει ως γενικές αρμοδιότητες τη μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, τη λήψη μέτρων, εάν χρειάζεται, για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της περιφέρειας του Δήμου, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και η συμμετοχή της σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το σχεδιασμό, προγραμματισμό και εφαρμογή δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Ειδικότερα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη μελέτη, διαχείριση και εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έγκριση και αδειοδότηση
των αδειών δόμησης και τον έλεγχο εφαρμογής αυτών, την επιβολή προστίμων για την κατασκευή των αυθαίρετων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του Ν.3852/2010, την προστασία, διαχείριση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, ενέργειας κλπ. και την αναβάθμιση της αισθητικής και της ποιότητας ζωής στην πόλη.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης εγκρίνει, χορηγεί άδειες δόμησης, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και διαγραμμάτων, ελέγχει την τήρηση των γενικών και ειδικών διατάξεων και προδιαγραφών, διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τη διαδικασία έκδοσης των «αδειών δόμησης», προστίμων αυθαιρέτων κ.λπ., τηρεί τις διαδικασίες ελέγχου αδειών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για διακοπή εργασιών, αναθε-ωρήσεις κ.λπ., τηρεί και ενημερώνει το αρχείο αδειών, τηρεί τις διαδικασίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, πληροφόρησης, υποβολής και αποστολής στοιχείων, αρχείων, Μητρώων στις υπηρεσίες, φορείς κ.λπ. και γενικότερα τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

  • Τμήμα Καθαριότητας
  • Τμήμα Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

  • Τμήμα Πρασίνου
  • Τμήμα Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού Ανακύκλωσης Αποβλήτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  • Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας και Αλληλεγγύης
  • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Φροντίδας Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
  • Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  • Τμήμα Παιδείας, Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας
  • Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software