Εφαρμογή του κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

05 Απριλίου 2024 | Νέα του Δήμου


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εφαρμογή του κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων
Δήλωση Υπόχρεων Ιδιωτών 


Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δημότες ότι στις 15 Μαρτίου 2024 εκδόθηκε η υπ. αριθμό 28909/848/15-03-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) Εγκύκλιος Εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ 3475/Β΄/24-05-2023) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος ορίζει μέτρα προληπτικής προστασίας τόσο για υφιστάμενα κτίρια, όσο και για νεοαναγειρόμενα καθώς και για τον περιβάλλοντα χώρο τους.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω έγγραφα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίσματα που βρίσκονται:

Α. μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα:

  • σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει
  • σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παραγράφου 1 του άρθρου 5 Π.Δ. 32/16 είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές
  • σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παραγράφου 3 του άρθρου 5 Π.Δ. 32/2016

Β.   εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης Α.

Γ. μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες οι αναδασωτέες εκτάσεις, της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει

Δ. εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων  από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης Γ.

Ε. μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.

Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος εξαιρούνται αδόμητα ακίνητα, καλλιεργούμενες εκτάσεις και βοσκοτόπια τα οποία διέπονται από την 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1923/Β/2021)

Έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις

1) Σύνταξης Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι 26/04/2024.

2) Μέχρι τις 26/05/24 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς
Επισημαίνεται ότι:

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των ανωτέρω περιπτώσεων Α έως Ε για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/26 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

Οι ανωτέρω χρονικές προθεσμίες προσαρμογής δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που εντός αυτών ζητηθεί η έκδοση εικόνων οικοδομικής άδειας στο ακίνητο όπου βρίσκεται το υφιστάμενο κτίσμα ή γίνει αλλαγή της χρήσης του ή γίνει ανακαίνιση του κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό.

Οι απαιτήσεις του Κανονισμού είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων αυτοί θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Κανονισμό.

Το Έντυπο Αξιολόγησης της επικινδυνότητας, η Τεχνική Έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στο Πρωτόκολλο του Δήμου, προκειμένου να καταρτιστεί το Ειδικό Μητρώο. Κατόπιν αρμόδια τριμελής επιτροπή του Δήμου θα προβεί κατά την αντιπυρική περίοδο σε αυτοψίες.

Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε εδώ να βρείτε την ισχύουσα Κ.Υ.Α. (βρισκόμαστε εν αναμονή της νέας) όπου προσαρτώνται ως Παραρτήματα Ζ΄& Η΄ υποδείγματα του  Εντύπου Ετήσιας Δήλωσης Εφαρμογής μέτρων Πυρασφάλειας και του Εντύπου Ελέγχου Εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων Πυρασφάλειας και εδώ το χάρτη για το Δήμο μας, από τον οποίο φαίνεται ποιες ιδιοκτησίες εμπίπτουν στις διατάξεις του κανονισμού.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software