ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2023 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

| Νέα του Δήμου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 3/2023 ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης επιτυχόντων επιλαχόντων προκύρηξης ΣΟΧ 3/2023 καθαριστών/τριών σχολείων. 

1. Τελικός Πίνακας Κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων _ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2. Τελικός Πίνακας Κατάταξης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Σε Υπηρεσίες Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων _ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

*Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος εμπειρίας) και αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software