Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

| Νέα του Δήμου
Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

Με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Αργυρού Ιωάννη συστήνεται στον Δήμο μας Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ).

Το Κέντρο θα στεγάζεται στο Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ Μεσογείων 419, στο χώρο που στεγαζόταν  το ΚΕΠ πριν μεταφερθεί στη νέα του θέση επί της λεωφόρου Μεσογείων και θα λειτουργεί με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) συστάθηκε με το ν.4389/2016.                       Με το  Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) το σύνολο των αρμοδιοτήτων της μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Κύρια  αποστολή της  Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. είναι να συνδράμει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση καθώς και να εισηγείται τους άξονες της Εθνικής Στρατηγικής και πολιτικής με στόχο την καταπολέμηση του προβλήματος της υπερχρέωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Όλες οι υπηρεσίες θα παρέχονται στους πολίτες δωρεάν,

Για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. συστήνει και λειτουργεί ανά την επικράτεια Κέντρα Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) τα οποία παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή επιχείρηση σε θέματα :  

  • ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (αφορά επιχειρήσεις, μετόχους & εταίρους, ελεύθερους επαγγελματίες κλπ)
  • παροχής τεχνικής ή άλλης βοήθειας σε θέματα επιδότησης δόσης δανείων 1ης κατοικίας (Ν.4714/2020) καθώς και της «παροχής δεύτερης ευκαιρίας» του Ν.4738/2020
  • ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
  • προστασίας της κύριας κατοικίας, καθώς και τη λήψη μηνιαίας επιδότησης από το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με το ν.4605/2019
  • άλλων ενεργειών όπως, η επικοινωνία με φορείς διαμεσολάβησης (Συνήγορος Καταναλωτή, Καταναλωτικές Οργανώσεις κλπ),
  • ρύθμισης οφειλών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – ΟΕΚ, ή προς το Δημόσιο – Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ.
  • γενικότερης ενημέρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προστασίας λογαριασμών από κατασχέσεις λογαριασμών, ή προστασίας ακινήτων από πλειστηριασμούς κλπ.

Μέσω των ΚΕΥΔ, κάθε πολίτης έχει έναν ΔΩΡΕΑΝ σύμβουλο και υποστηρικτή στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει και αποπληρώσει τα χρέη του, σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες, με την εγκυρότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Σήμερα λειτουργούν ήδη ανά την Ελλάδα πενήντα δύο (52) Κέντρα-Γραφεία Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών -τα οποία έχουν εξυπηρετήσει πάνω από 50 χιλιάδες πολίτες- με δύο έως τρεις αποσπασμένους από την ΕΓΔΙΧ υπαλλήλους, σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί από Δήμους ή Περιφέρειες ή τον ΟΑΕΔ, ενώ σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί η λειτουργία και άλλων Γραφείων, στην Αττική και την Περιφέρεια.

Η σύσταση και λειτουργία των ΚΕΥΔ επιδοτείται από το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» (ΑΔΑ: Ω411465Χ18-ΓΟΝ), που εγκρίθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 (κωδικός ΟΠΣ 5005124) και το οποίο καλύπτει τα λειτουργικά τους έξοδα, τον απαραίτητο εξοπλισμό (γραφεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ).

Το ΚΕΥΔ Αγίας Παρασκευής θα στελεχώνονται, κατ’ ελάχιστο, με δύο (2) δημοσίους υπαλλήλους, που αποσπά η ΕΓΔΙΧ για το σκοπό αυτό και με δύο (2) εξειδικευμένους δικηγόρους και δύο (2) οικονομολόγους, η πρόσληψη των οποίων θα λάβει χώρα μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ. Όλο το κόστος λειτουργίας του θα καλύπτεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προσφέρει μόνο τον χώρο για τη στέγασή του.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στην Αγία Παρασκευή θα συμβάλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση όσων έχουν ανάγκη από τέτοιες υπηρεσίες

 

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software