Αποζημίωση από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής σε ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από την πτώση δέντρων

| Νέα του Δήμου
Αποζημίωση από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής σε ιδιοκτήτες οχημάτων που υπέστησαν ζημιές από την πτώση δέντρων

Με την υπ’ αριθμ. 45/2022 απόφαση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής, συγκροτήθηκε η Επιτροπή για την αυτοψία και διαπίστωση των ζημιών που προκλήθηκαν σε ιδιώτες, από τη χιονοθύελλα «ΕΛΠΙΔΑ» στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής καλεί τους πολίτες που υπέστησαν υλικές ζημιές από πτώση δέντρων, να υποβάλουν αίτημα για αποζημίωση, αναφέροντας τον χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο πρόκλησης της ζημίας τους, προκειμένου ο Δήμος να τους αποζημιώσει.

 Προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης των ιδιοκτήτων οχημάτων :

  • Η ζημία να οφείλεται σε πτώση δέντρου, που είναι φυτεμένο σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.
  • Η ζημία να μην μπορεί να αποζημιωθεί  από ασφαλιστική εταιρεία ή από άλλη πηγή.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση των ιδιοκτήτων οχημάτων

  1. Αίτηση του ιδιοκτήτη του οχήματος ή εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου.
  1. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν ο ιδιοκτήτης, ο αριθμός κυκλοφορίας και ο τύπος του οχήματος.
  1. Φωτογραφίες ως αποδεικτικό υλικό του συμβάντος.
  1. Έκθεση βεβαιώσεως από το Βιβλίο Συμβάντων της Τροχαίας ή Απόσπασμα Ημερήσιου Δελτίου Οχήματος της Άμεσης Δράσης ή Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (εφόσον υπάρχουν).
  1. Γραπτή εκτίμηση κόστους/προσφορά ή τιμολόγιο επισκευής από συνεργείο.
  1. Φωτοτυπία ασφαλιστήριου συμβολαίου καλύψεως ζημιών.
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποζημιωθεί για τη συγκεκριμένη υλικά ζημία από άλλη πηγή.

Οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  είτε στο πρωτόκολλο του  Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων 415-417, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

Όσοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στο Δήμο για αποζημίωση, παρακαλούμε να στείλουν μόνο όσα δικαιολογητικά από τα παραπάνω δεν έχουν συμπεριλάβει στην αίτηση.

Παρακαλούμε όπως αναγράψετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (αριθμό κινητού τηλεφώνου, e-mail) προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου μας να επικοινωνήσουν μαζί σας για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις .

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software