Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Μεσογείων

| Νέα του Δήμου
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Μεσογείων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 πργ. 1 του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007

(Α-50).

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Α-14) «Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει.
  1. Την υπ’ αριθ. 9090 από 01.07.2021 έγγραφο Ο.Α.Σ.Α.
  1. Την υπ’ αριθμ. 3112/21/1357225 από 03.07.2021 αναφορά του Β ́ Τ.Τ. Β/Α Αττικής και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και

οχημάτων στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

  1. I. Την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λ. Μεσογείων, περιοχής Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατά το χρονικό διάστημα από την 20.00 ́ ώρα

της 06-07-2021 έως την 06.00 ́ ώρα της 07-07-2021, λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής πεζογέφυρας, ως εξής:

 

* Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίας Τριάδος και Σαλαμίνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

 

*Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Απ. Παύλου και Ταϋγέτου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Παλλήνη.

 

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται, ως εξής:

 

α) Στην κατεύθυνση από Αθήνα προς Παλλήνη:

* Τα λεωφορεία Ο.Α.Σ.Α. και τα βαρέα οχήματα θα κινούνται μέσω της διαδρομής:

Αριστερά Χαλανδρίου – ευθεία Αγίας Παρασκευής – δεξιά Θησέως – Δουκ. Πλακεντίας – παράδρομος Αττικής Οδού – δεξιά Αλ. Παναγούλη – συνέχεια

Κλεισθένους – Λ. Μεσογείων.

* Τα οχήματα ( πλην λεωφορείων Ο.Α.Σ.Α. και βαρέων ) θα κινούνται μέσω της διαδρομής:

Δεξιά Ηρώων Πολυτεχνείου – αριστερά Τόμπρα – δεξιά Αγίου Ιωάννου – αριστερά Ασημακοπούλου – συνέχεια Ύδρας – δεξιά Λ. Μεσογείων.

 

β) Στην κατεύθυνση από Παλλήνη προς Αθήνα:

* Τα λεωφορεία Ο.Α.Σ.Α. και τα βαρέα οχήματα θα κινούνται μέσω της διαδρομής:

Κλεισθένους - αριστερά Αλ. Παναγούλη - παράδρομος Αττικής Οδού– Δουκ. Πλακεντίας - αριστερά Αγίας Παρασκευής – συνέχεια Χαλανδρίου.

* Τα οχήματα ( πλην λεωφορείων Ο.Α.Σ.Α. και βαρέων ) θα κινούνται μέσω της διαδρομής:

Δεξιά Αγίας Τριάδος – αριστερά Δημοσθένους – αριστερά Δερβενακίων – συνέχεια Ελληνοσερβικής Φιλίας – αριστερά Σουλίου – αριστερά Χαλανδρίου

–Λ. Μεσογείων

 

II. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και συντηρεί την οδική σήμανση για εκτελούμενα έργα,

για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.

 

III. Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν λοιπές άδειες ή εγκρίσεις (άδεια τομής, σύμφωνη γνώμη Ο.Α.Σ.Α., ΚΤΕΛ κλπ, ώρες κοινής ησυχίας κλπ), που πρέπει να

ληφθούν για τις εν λόγω εργασίες

IV. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΣΚΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Δείτε εδώ το έγγραφο.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software