Απαλλαγή Δημοτικών Τελών

| Νέα του Δήμου
Απαλλαγή Δημοτικών Τελών

Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου που συνήλθαν χθες, Τετάρτη 17 Μαρτίου, αποφασίστηκε η απαλλαγή των επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστά από την αρχή της πανδημίας από τα Δημοτικά Τέλη. Επίσης αποφασίστηκε και ο έλεγχος των μη οικιακών χρεώσεων προς όφελος των επαγγελματιών της πόλης μας.

Συγκεκριμένα:

1)Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, απαλλάσσονται από τα Δημοτικά Τέλη όσες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα (που διαθέτουν προσωπικές εταιρείες), δεν λειτούργησαν καθόλου από την αρχή της πανδημίας. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καταθέτουν τις  αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Δ.Τ. ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ https://dt.govapp.gr, με τους κωδικούς του taxisnet.

Οι εν λόγω αιτήσεις, θα ελεγχθούν από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας και θα γίνουν οι απαλλαγές. Όσοι επαγγελματίες διατήρησαν τις επιχειρήσεις τους κλειστές  και έχουν πληρώσει κατά την περίοδο της πανδημίας, η Οικονομική Υπηρεσία θα συμψηφίσει τα ποσά αυτά με τα Δημοτικά Τέλη των επόμενων ετών.

2) Στην ΔΕΗ στέλνουμε δύο (2) συντελεστές:

 α) για οικίες

 β) για επιχειρήσεις

Μετά τον επανέλεγχο των μη οικιακών χρεώσεων προέκυψαν  αποκλίσεις. Η Οικονομική Υπηρεσία πρότεινε να ελεγχθούν, όλες οι μη οικιακές χρεώσεις, δηλαδή οι επαγγελματίες της πόλης μας για τα έτη 2019 και 2020 και οι διαφορές που θα προκύψουν, θα συμψηφιστούν με τα Δημοτικά Τέλη του 2021.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software