ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

| Νέα του Δήμου
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους πολίτες – ιδιοκτήτες ανελκυστήρων ότι πρέπει εκ του νόμου να τους καταχωρίσουν στο Μητρώο Ανελκυστήρων του Δήμου.

Υποχρέωση ιδιοκτητών – διαχειριστών – νόμιμων εκπροσώπων:

• Ως προς τους νέους ανελκυστήρες, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να υποβάλει στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου αίτηση καταχώρησης στο μητρώο των ανελκυστήρων με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

• Ως προς τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, το μητρώο θα πρέπει να ενημερώνεται με κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών, για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή συντηρητή κ.λπ.

• Οι ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι μέχρι 22-12-2008 (ΦΕΚ 2604/Β/2008), και δεν έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανελκυστήρων θα πρέπει μέχρι 31-12-2021 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει εντός του φακέλου του ανελκυστήρα πιστοποιητικό ελέγχου (από πιστοποιημένο φορέα) σε ισχύ, η διάρκεια του οποίου κυμαίνεται ανάλογα της χρήσης και του είδους (επαγγελματική / ιδιωτική, αριθμός στάσεων κ.λπ.) Πριν και κατά τη λήξη του πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης - διαχειριστής οφείλει να προσκομίσει νέο πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα σε ισχύ, για ανάλογη διάρκεια.

Για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στο Μητρώο του Δήμου, απαιτείται επί πλέον και ο αριθμός παροχής κοινόχρηστου χώρου (λογαριασμός ΔΕΗ) και το ΑΦΜ του αιτούντα διαχειριστή / ιδιοκτήτη / νόμιμου εκπροσώπου.

Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώνει ότι:

• Έχουν συσταθεί κλιμάκια για άσκηση επιτόπιων ελέγχων στα ασανσέρ κατοικιών και επαγγελματικής χρήσης. Το Κλιμάκιο Υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας και το Μεικτό Κλιμάκιο Ελέγχου Ανελκυστήρων.

• Προβλέπονται κυρώσεις, σύμφωνα με το αρ. 13, της ανωτέρω ΚΥΑ, στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, συντηρητή και εγκαταστάτη του ανελκυστήρα και σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω ΚΥΑ.
Αρμόδια Υπηρεσία για την καταχώρηση των ανελκυστήρων που βρίσκονται σε ακίνητα εντός των ορίων του Δήμου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Λ. Μεσογείων 415 – 417, 1ος όροφος, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων, όπου τηρείται αρχείο φακέλων των ανελκυστήρων.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Δ. Γιαμτσίδου (τηλ. 213.2004516).

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software