Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και εφάπαξ παροχή ειδικού βοηθήματος

| Νέα του Δήμου
Επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και εφάπαξ παροχή ειδικού βοηθήματος

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, ότι θα εξετάζει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος.

Συγκεκριμένα:

Με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 616/2020 του Δημάρχου έχει συσταθεί ειδική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωπος του Δήμου, του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) και της ΔΕΗ.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι από την αρμόδια Επιτροπή, για να υποβάλλουν αίτηση πρέπει να πληρούν της ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4508/2017 (Β’ 474) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 3088/24.07.2020).

Δικαιούχοι:

*Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 30/04/2020.

*Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

*Να έχουν οι ίδιοι και τα μέλη τους νοικοκυριού τους Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια με βάση τους ορισμούς του άρθρου 2 της Δ13/οικ.33475/1935/15.06.2018 απόφασης περί

«Καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Β’ 2281).

Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής.

Ύψος βοηθήματος

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και συγκεκριμένα:

*Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής.

*Για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ευρώ) και έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής.

*Για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 ευρώ) και έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής.

Για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 ευρώ) θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.

Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό των οποίων θα καθορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
Κωβαίος-Ντούσκος Νικόλας

Ο Δήμαρχος
Βασίλης Ζορμπάς

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software