ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2024 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003) ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

| Νέα του Δήμου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2024 (ΓΕΝΝΗΜΕΝΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003) ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2003 (κλάσεως 2024) υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίο Απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2021.

Η συμπλήρωση και η κατάθεση του ΔΑ είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (Στρατολογικά Γραφεία) του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους πρωτότυπα η ευκρινή φωτοαντίγραφα:

Α. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου

Β. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

Γ. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ

Δ. Σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή βεβαίωσης για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί αν γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για εκπρόθεσμη κατάθεση ή δίμηνη πρόσθεση στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση για τη μη υποβολή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απορία ή πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Αττικής, τηλέφωνα: 2131501720, 2131501721, 2131501723, 2131501725, 2131501727, 2131501730.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software