ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

| Νέα του Δήμου

ΖΟΡΜΠΑΣ low4Το πρόσφατο τρανταχτό παράδειγμα του τρόπου ή ορθότερα της “μεθόδου” για την διεξαγωγή του διαγωνισμού για την ανάπλαση της πλατείας του Αη Γιάννη λίγο πριν από την τυπική λήξη της θητείας του πρώην Δημάρχου Γιάννη Σταθόπουλου, κατά την οποία, εκτός του γεγονότος ότι δεν έλαβαν χώρα βασικές εγκρίσεις, όπως αυτή της έγκρισης της μελέτης από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, το Δημοτικό Συμβούλιο, διαπιστώνεται επίσης και η καταστρατήγηση των αρχών της Διαβουλευτικής Δημοκρατίας που είναι η συμμετοχή, η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αποτελεσματικότητα και η συνοχή.

 Συγκεκριμένα, παρότι η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης χρησιμοποιείται ως τυπική διαδικασία βάσει νομοθετικού πλαισίου, εν τούτοις η προηγούμενη Δημοτική Αρχή απαξίωσε αυτό το τόσο σημαντικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων από ένα συλλογικό όργανο, όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο τού Δήμου Αγίας Παρασκευής.

 Στο πλαίσιο λοιπόν της εφαρμογής των άρθρων 46, 47 και 48 του Ν. 4412/2016 περί προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς, η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής, πριν από τη σύναψη συμβάσεων, θα αποστέλλει προς τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή όλα τα απαραίτητα κείμενα (τεχνικές προδιαγραφές, διακηρύξεις κ.λπ.) προς Δημόσια Διαβούλευση. Τα ουσιώδη σχόλια που θα προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία της διαβούλευσης θα ενσωματώνονται στο προς δημοπράτηση έργο, μελέτη ή προμήθεια.

 Αν και η εφαρμογή της Δημόσιας Διαβούλευσης με βάση το νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί δυνητική ενέργεια για μια Αναθέτουσα Αρχή, όπως είναι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, ωστόσο για τη δική μας διοίκηση θα αποτελέσει πυλώνα για την προώθηση της ανοικτής συμμετοχής όλων των οικονομικών φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων πριν από τη σύναψη συμβάσεων σημαντικού οικονομικού ή επιστημονικού αντικειμένου.

 Μόνο με την εφαρμογή τέτοιων ενεργειών είναι δυνατή η προώθηση της υπευθυνότητας από όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

Ο Δήμαρχος

Βασίλης Ζορμπάς

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software