ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 27/11 ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ»

| Νέα του Δήμου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει, προκηρύσσει θέση για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν με δήλωση που θα κατατεθεί στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής στη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30 που θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων 415-417).

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί στην επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με απόφαση που θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

Ο Συμπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες το δήμου για την αποτροπή επανάληψης τους.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του Άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεων της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Η θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παρέχονται από το γραφείο Δημάρχου και από το γραφείο της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Μεσογείων 415-417 2ος όροφος (213.2004.502, 213.2004.530 και 213.2004.540) από 06-11-2019 έως και 27-11-2019.

Αγία Παρασκευή 6-11-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software