ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ Ο Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

| Νέα του Δήμου
Την λήψη απόφασης για προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας ΣτΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 που προβλέπει την υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος όπως και  για κατάθεση αίτησης αναστολής εκτελέσεως της εν λόγω Απόφασης, σύμφωνα με σχέδιο δικογράφου της ΚΕΔΕ, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής, που συνεδριάζει σήμερα 12/2 ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος.
Ο κ. Σταθόπουλος στην εισήγηση του επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η Υπουργική Απόφαση «καθιστά αδύνατη την λειτουργία των Δήμων  και των Νομικών τους προσώπων, αποτελεί εμπόδιο στην αποτελεσματική διαχείριση των Δημοτικών τους υποθέσεων και παραβιάζει τις Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ» , όπως και ότι  με τις διατάξεις της «παραβιάζεται το Κοινοτικό Δίκαιο και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας  και ιδιαίτερα το άρθρ. 9 σύμφωνα με το οποίο oι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δικαίωμα, στα  πλαίσια της  εθνικής  οικονομικής  πολιτικής,  σε  επαρκείς ίδιους πόρους τους οποίους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους». 
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software