ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

| Νέα του Δήμου
1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΥ
Α. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών-ΚΕΠ
•Είναι στα 5 πρώτα ΚΕΠ στον Βόρειο Τομέα σε διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτήσεων.
•Το προηγούμενο έτος προσήλθαν για υποθέσεις τους 55.000 άτομα (μόνο τα καταγεγραμμένα).
•Είναι μια πολύ δυνατή υπηρεσία και προτιμάται ακόμα και από πολίτες άλλων Δήμων.
Β. Δημοτολόγια
•Διεκπεραιώνονται γύρω στις 11.200 κινήσεις κάθε χρόνο, εξυπηρετώντας πολλαπλό αριθμό πολιτών. Η Υπηρεσία ανταπεξέρχεται σε εξαιρετικά καλό βαθμό παρά την υποστελέχωση του Δημόσιου τομέα.
•Ακολουθούνται από τις αρχές του χρόνου οι τακτικές που επιτάσσει το πρόγραμμα «Μητρώο Πολιτών», που έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την διαλειτουργικότητα και τη μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών.   
2.Λειτουργεί από τον Απρίλιο το καινούργιο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης που  εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες τόσο του Τμήματος Διοίκησης όσο και της  Οικονομικής Υπηρεσίας (μέχρι τον Απρίλιο οι τακτικές και τα προγράμματα που χρησιμοποιούνταν κάλυπταν με δυσκολία τις ανάγκες μίας σύγχρονης  πόλης). 
3.Έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία ώστε να εδραιωθεί επίσημα η Αγία Παρασκευή ως Πολιούχος της Πόλης. Έχει σταλεί επιστολή στην Αρχιεπισκοπή και έχουμε λάβει την σχετική θετική απάντηση, έχει παρθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουμε προβεί στα απαραίτητα βήματα της διαδικασίας.  
4.Έχουν προσληφθεί 17 νέοι υπάλληλοι με αποτέλεσμα να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου σε διάφορους τομείς.
5.Απασχολούνται ήδη περίπου 100 άτομα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
6.Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ψηφιακού οργανογράμματος, το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο της Διοίκησης, όπου και αποτυπώνεται ψηφιακά η διάρθρωση και η στελέχωση του Δήμου. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλες οι οργανικές μονάδες του Δήμου, καθώς επίσης και όλοι οι υπηρετούντες σε κάθε οργανική μονάδα. Το ψηφιακό αυτό οργανόγραμμα θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμο στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 
Όσον αφορά τώρα στους στόχους της Υπηρεσίας για το 2019, οι δράσεις βελτίωσης των υπηρεσιών του Δήμου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εξορθολογισμό των δομών, όπως επίσης την απλοποίηση των διαδικασιών όσο μας το επιτρέπει η κεντρική γραφειοκρατία.
Στις αρχές του 2019 η υπηρεσία πρόκειται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάθεσης για σύνταξη περιγραμμάτων θέσεων (βρισκόμαστε στην φάση μελέτης, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά πολυσύνθετη διαδικασία). Η αποτύπωση αυτή θα συμβάλει καταλυτικά στη στελέχωση του Δήμου, όχι μόνο με βάση τα τυπικά προσόντα του κάθε εργαζόμενου, αλλά κυρίως με το κριτήριο της καταλληλότητας. Επίσης ο Δήμος θα συμμετέχει και στο πρόγραμμα κινητικότητας, με στόχο την ανανέωση και την ενίσχυση όλων των υπηρεσιών του με το κατάλληλο προσωπικό.
Επιπροσθέτως, μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων επιμορφώνεται συνεχώς πάνω στις αλλαγές της νομοθεσίας. Στοίχημα της διεύθυνσής μας είναι η αύξηση αυτού του ποσοστού εργαζομένων, με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων και την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, όπως επίσης και την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην εργασία τους. 
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στην προσπάθειά του να μεταβεί σε μία ψηφιακή εποχή, πρόκειται να εφαρμόσει την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με στόχο την εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.  
Στόχος μας, τέλος, είναι η ενημέρωση και η προτροπή των πολιτών να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος (ΕΡΜΗΣ). Οι κάτοικοι του Δήμου μας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου. Στοίχημά μας λοιπόν είναι η προτροπή όλο και περισσότερων πολιτών να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές.
Θεωρούμε ότι η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών είναι πρότυπο Διεύθυνσης, αφού παρόλη την υποστελέχωση λειτουργεί αποτελεσματικά και υποδειγματικά, και το σύνολο των πολιτών που εξυπηρετούνται είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας. 
 
             Η Αντιδήμαρχος                                                    Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής
      Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
      & Διοικητικών Υπηρεσιών  
                      
        Μαρία Κοντοπούλου                                                       Γιάννης Σταθόπουλος
 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software