ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

| Νέα του Δήμου
okoΟ Δήμος Αγίας Παρασκευής έχει κάνει διαρκείς και σοβαρές προσπάθειες  προκειμένου τα έργα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) στην πόλη να εκτελούνται με σεβασμό στις νόμιμες προδιαγραφές και σύμφωνα με  τον κανονισμό εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων.  Ειδικότερα ο Δήμος μας: 
•Έχει προχωρήσει επανειλημμένως σε συνεννοήσεις και αποστολές εγγράφων προς τους ΟΚΩ  προκειμένου να συντονίσει τις εργασίες τους ώστε τουλάχιστον να μην έπονται έργων ασφαλτόστρωσης οδών  και ανάπλασης πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων. 
•Έχει προβεί στη λήψη αυστηρότερων μέτρων όπως ελέγχους που υποχρέωσαν ΟΚΩ σε αποκατάσταση κακοτεχνιών, ανάσχεση των αδειοδοτήσεων τομών, διακοπή εργασιών, κ.α.
•Εκπόνησε Κανονισμό εκτέλεσης εργασιών επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων (απόφαση 29/2015 Δημοτικού Συμβουλίου).
Οι προαναφερόμενες ενέργειες και η αξιέπαινη προσπάθεια των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας (που δεν επαρκούν) για συστηματική παρακολούθηση των εργασιών που εξελίσσονται στις γειτονιές του Δήμου είχαν σημαντικά αποτελέσματα ως προς τη συμμόρφωση των εργολαβιών των ΟΚΩ. Ωστόσο συχνά οι εργολάβοι προσπαθούν να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους και τους ελέγχους.  Για παράδειγμα, ενώ υποχρεούνται να έχουν την άδεια του Δήμου προκειμένου να προβούν  σε εργασίες επί των κοινοχρήστων χώρων, ή να τη λάβουν σε διάστημα 5 ημερών σε περιπτώσεις εκτάκτων παρεμβάσεων για αποκατάστση βλαβών, επιλέγουν να επεμβαίνουν Σαββατοκύριακα να μην ζητούν εκ των υστέρων άδεια και να αποκαθιστούν κακότεχνα τις τομές που κάνουν.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εντείνει την προσπάθεια αποτροπής παρόμοιων πρακτικών με τη χρήση κάθε νόμιμου μέτρου και καλεί τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας να απαιτούν από  τους εργολάβους τους να σέβονται τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τον Κανονισμό του Δήμου για την εκτέλεση των έργων σε κοινόχρηστους χώρους και την εν συνεχεία πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση τους. 
 
                                                                                  Ιωάννης Σταθόπουλος
                                                                        Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software