ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2017

| Νέα του Δήμου
Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 16ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
4.Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
5.Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος (εισήγηση: Πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
6.Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος (εισήγηση: Πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
7.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (5η) οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: Πρόεδρος Τ. Γκιόκα).
8.Ψήφιση και έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
9.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής ημερομηνίας λήψης της προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, τις Υπηρεσίες του Δήμου και το Ν.Π.Δ.Δ. – «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
11.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙΠΕΔΑΠ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
12.Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 1 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
13.Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 2 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Σίτισης» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
14.Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα του Υποέργου 3 «Συγκρότηση και λειτουργία Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου» της Πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).                  
15.Έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
16.Έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής Σίτισης στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17. Έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής» MIS 5001556 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18.Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης Με Ιδία Μέσα της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» και με κωδικό MIS 5002233 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
19.Έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο  της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής» και με κωδικό MIS 5002233 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
20.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
21.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης κινηματοθεάτρων για το έτος 2018 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
22.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «Διοργάνωση πολιτιστικών- εικαστικών εκδηλώσεων μέσω των ομάδων των ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο «Η.ΛΙΑΝΟΣ –Π. ΛΙΑΝΟΣ ΟΕ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
23.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» με τον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ «FILOTAS TRAVEL» ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (υπ’ αριθμ. 4107/31-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
24.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ» με τον ανάδοχο «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (υπ’ αριθμ. 81/22-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
25.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» με τον ανάδοχο «ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ - ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΤΟΥΛΟΥ  (υπ’ αριθμ. 105/28-07-2017, 106/01-08-17, 107/28-08-17, 108/11-09-17 φορολογικά παραστατικά) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Μ. Κοντοπούλου).
26.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ» με τον ανάδοχο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣ.ΚΑΤΣΙΝΕΛΗΣ» (υπ’ αριθμ. 136/07-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
27.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας  «Διοργάνωση μουσικών - πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσω των ομάδων των ΚΑΠΗ» με τον ανάδοχο «ΑΝΤΩΝΙΟ Ε. ΚΑΡΑΤΖΙΚΗ» (υπ’ αριθμ. 66/01.12.2017  φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
28.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 13.650,16€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 43, 48, 53, 104, 106, 113, 116, 117, 118, 121, 122, 126, 128,152, 252, 253, 254, 255, 309, 391,443, 470, 476, 530, 542, 782, 784, 870, 871, 904, 939, 961, 1118, 1136,1189, 1164, 1220, 1247 / 2017 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) τέλη κοιμητηρίου, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) εισφορά σε χρήμα δ) τέλη ΤΑΠ, ΔΤ – ΔΦ ακινήτου ε) πρόστιμο για αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου ζ) επιστροφή προνοιακού επιδόματος(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος). 
29.Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εορταστικών εκδηλώσεων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
30.Χωροθέτηση θέσης τροφοδοσίας επί της οδού Προβελεγγίου  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
31.Κατανομή του κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Ιωάννου μεταξύ των οδών Ασημακοπούλου και Αθ. Διάκου (ΟΤ 12) στα καταστήματα επί της οδού Αγ. Ιωάννου που φέρουν σήμερα τις ονομασίες: Libre, πρώην Gigi’s, Mirador, Stars (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
32.Λήψη απόφασης για κοπή ή κλάδεμα δένδρων επί των οδών Άνδρου 2, Πάρου 16, Σαλαμίνος 13 κ.α. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
33.Λήψη απόφασης για «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων αγώνα δρόμου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά» (Ημερ. διεξαγωγής 17-01-2018) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
34.Λήψη απόφασης για «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκδηλώσεων αγώνα δρόμου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά» (Ημερ. διεξαγωγής 04-03-2018) (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
35.Αντικατάσταση μελών από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
 
Δημ/ση : 15/12/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software