ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30/3/2017

| Νέα του Δήμου
DSΤην Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 4.00 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
2.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (αποφ. 23/2017 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ)
3.Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 του Ν.Π.Δ.Δ.    Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευή. (αριθμ. Απόφασης Δ.Σ. 30/2017) (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Μ. Δημητρίου - Καβρουδάκη).
4.Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
5.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2016 για το 3ο τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
6.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2016 για το 4ο τρίμηνο του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).
7.Συμμετοχή του Δήμου  Αγίας Παρασκευής Αττικής στην «Αστική Αρχή» με την Επωνυμία «Εταιρική Σχέση Βόρειου Τομέα Αθηνών» (North Athens Partnership) για την συγκρότηση του «Μητροπολιτικού Επιχειρηματικού και Αναπτυξιακού Πυρήνα» (ΜΕΑΠ) της Αττικής  με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», και Υποβολής πρότασης (Φάκελο Υποψηφιότητας) στο πλαίσιο της από 24/02/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01/03/2017) (Α.Π.: 715, κωδικό ΑΤΤ050) Πρόσκλησης,  στις ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμβ. κ. Γ. Βλάχος).
8.Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού ποσού 289.250,00€ πλέον Φ.Π.Α.(24%) 69.420€ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την «Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμιζομένης συμπίεσης απορριμμάτων σε  κάδους κοινής χρήσης» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
9.Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού ποσού 199.981,55€ πλέον Φ.Π.Α. (13% & 24%) ποσού 28.086,27€ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την «Προμήθεια τροφίμων για το ΚΑΠΗ, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Μαγειρείο, τις Υπηρεσίες του Δήμου και το Ν.Π.Δ.Δ. - “Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
10.Kαταρχήν έγκριση διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για το «Θερινό Πρόγραμμα Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης έτους 2017» και έγκριση του τρόπου λειτουργιάς του (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
11.Έγκριση πραγματοποίησης Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού 2017 και ψήφιση πίστωσης ύψους 9.000€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.04 με τίτλο «Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
12.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της διάθεσης της πίστωσης ποσού 15.000,00€ από το Κληροδότημα Μ. Λιακόπουλου, (ενοικίαση του υπ’ αριθμ. τρία (3) διαμερίσματος του πρώτου ορόφου της πολυκατοικίας στην οδό Λεωνίδου (8-10) σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.05 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για την οικονομική ενίσχυση απόρων αριστούχων μαθητών-λυκείων του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
13.Παράταση χρονικού ορίου για την  παροχή υπηρεσίας για έκδοση πιστοποιητικών  ηλεκτρολογικού ελέγχου για τα σχολικά κτίρια (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
14.Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Υπηρεσιών – Εργασιών για τις υπηρεσίες – εργασίες με Π.Δ. 28/80 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κα. Ε. Πετσατώδη).
15.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους προστίμου αυθαίρετης διαφήμισης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
16.Επιστροφή ή μη ποσού 66,30 €, στην εταιρεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
17.Επιστροφή ή μη ποσού 712,18 €, στην ΦΑΕ Θεσ/κης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
18.Επιστροφή ή μη ποσού 227,20  €, στην εταιρεία CENCENTIA A.E. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
19.Ακύρωση της αρ. 11/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για επιστροφή ή μη ποσού 80,00 €, στην Γιουσέφ  Όλγα (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
20.Επιστροφή ή μη ποσού  450,00  €, στην εταιρεία PESTO A.E. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
21.Επιστροφή ή μη ποσού  963,64  €, στην Γιαλούση Ευφημία (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
22.Επιστροφή ποσού 52.27€, ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος στον υπάλληλο του Δήμου μας ΠΙΣΤΟΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
23.Επιστροφή ποσού 8,10€, ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντος στην υπάλληλο του Δήμου μας Λάμπου Χαρίκλεια (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
24.Δέσμευση πίστωσης ποσού 23,97€ εις βάρος του Κ.Α.00.8261.01 του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
25.Δέσμευση πίστωσης ποσού 445,05€ εις βάρος του Κ.Α.00.8261.01 του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
26.Δέσμευση πίστωσης ποσού 1.866,03€ εις βάρος του Κ.Α.00.8261.01 του προϋπολογισμού έτους 2017 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
27.Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 8.826,22€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.) 60,63, 100,106,118,121,123,136,142,152,475,775, 760, 779, 781, 863, 867/2017 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, β) τέλη Κοιμητηρίου γ) δημοτικά τέλη ΔΤ – ΔΦ (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
28.Πρωτόκολλο καταστροφής υλικών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).
 
Δημ/ση : 27/3/2017

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software