ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

| Νέα του Δήμου
DSΜε διευρυμένη πλειοψηφία  εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις 6-12-2016, ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης έτους 2015 του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, που παρουσιάστηκαν λεπτομερώς  στο σώμα από τους λογιστές του Δήμου και τον Ορκωτό Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο, παρατηρείται σταθερότητα στα οργανικά έσοδα και έξοδα, μείωση των υποχρεώσεων και αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου.
Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν τόσο τη βιωσιμότητα του Δήμου όσο και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του.
 
Δημ/ση : 7/12/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software