ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ– ΝΕΑ ΦΑΣΗ»

| Νέα του Δήμου
KDBMΤη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής  στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο στις 29/11/2016,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και του Ίδρυματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας  ιδρύθηκε το 2012, έχει έδρα το 2ο   Λύκειο Αγίας Παρασκευής και   μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει ανελλιπώς τα προγράμματα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Το νέο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση. Υπό αυτό το πρίσμα η νέα φάση υλοποίησης των Κ.Δ.Β.Μ. σε πλήρη εξέλιξη, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού Συστήματος Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, θα παρέχει επιπρόσθετα σε σχέση με την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, τη δυνατότητα στους απόφοιτους που επιθυμούν, και για επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες, να αποκτούν βεβαίωση δεξιότητας, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ανταπόκρισή τους σε πρότυπα.
Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:
τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση,
την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,
τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία,
την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού,
την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,
την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,
τη διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας, δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου,
την ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
 
Δημ/ση : 30/11/2016

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software