Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ 6/2024 απόφασής Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ αρ.    161  / 2024

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄/133/19-07-2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄/134/09-08-2019), από το άρθρο 47 του ν.4647/2019 (ΦΕΚ A'/204/16-12-2019), το άρθρο 3 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ A΄/163/06-10-2023) και το άρθρο 118 του ν. 5079/2023 (ΦΕΚ Α΄/215/22-12-2023).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α'/107/31-07-2017) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α΄/40/29-02-2012), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ Β΄/1327/17-04-2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας» σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21-04-2023) για τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 62.147 κατοίκους.
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ Β’/6139/03-12-2022).
 7. Το άρθρο 30 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ A΄/163/06-10-2023)
 8. Το έγγραφο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 34658/11-12-2023 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικό με τον μέσο όρο προϋπολογισμού τελευταίων πέντε ετών καταργούμενων ΝΠΔΔ.
 9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27-12-2023: «Αντιδήμαρχοι».
 10. Την υπ’ αριθμ. 6/2024 απόφαση Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 6/2024 απόφαση Δημάρχου και συμπληρώνει τις αρμοδιότητες των κάτωθι Αντιδημάρχων ως εξής:

 1. Στην κα. Άννα Γάκη έμμισθη Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Ενδυνάμωσης και ΑμΕΑ, θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας.
 2. Στον κ. Κωνσταντίνο Γουργούλη έμμισθο Αντιδήμαρχο Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας.
 3. Στον κ. Πέτρο Διακογιάννη έμμισθο Αντιδήμαρχο Άθλησης, Ευεξίας και Ενεργού Τρόπου Ζωής θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας.
 4. Στον κ. Ιωάννη Λογοθέτη άμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας.
 5. Στην κα. Χρυσούλα Ξύγγη άμισθη Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Κοινωνικού Διαλόγου:

Α) θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας

Β)    Επιτροπή αδελφοποίησης  

 1. Στην κα. Λαμπρινή Σιούλα έμμισθη Αντιδήμαρχο Υποδομών, Δικτύων και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας.
 2. Στον κ. Κωνσταντίνο Χατζηανδρέου έμμισθο Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ψηφιακής και Διοικητικής Οργάνωσης θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και το Γιατρό Εργασίας.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής.    

 

                                                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software