Ορισμός τέλεσης πολιτικών γάμων

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’87).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4804/2021, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 131 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107).
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 του ΠΔ 391/1982 «Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ Α’73).
  4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. (ΦΕΚ Β΄6139/03-12-2022)
  5. Το από 27-12-2023 πρακτικό πρωτόκολλο ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 66/02-01-2024 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων (ΑΔΑ: ΡΙΚΠΩ6Υ-Θ3Ι)
  7. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Ορίζουμε για τέλεση των Πολιτικών Γάμων τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας ως εξής:

Δευτέρα από 12:00 π.μ. – 14:00μ.μ. και από 18:00 μ.μ.- 20.00 μ.μ. και

Τετάρτη από 12:00 π.μ. – 14:00μ.μ.

στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου στην οδό Λ. Μεσογείων αρ. 415- 417.

Δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 391/1982 περί τέλεσης πολιτικών γάμων (Α`73), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «2. Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει».

Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα με απόφασή του να ορίσει ότι θα τελούνται πολιτικοί γάμοι και σε διαφορετική ημέρα και ώρα πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, καθώς και σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο δικτυακό τόπο «Διαύγεια»

σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.5 του Ν.3852/2010.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software